Digitalisaatiossa tieto on omistajan pääomaa

Infra

Digitalisaatio kehittyy ja tietomäärä kasvaa kiihtyvällä tahdilla – haasteena on erottaa tärkeä ja hyödyllinen tieto massasta. Samoin tiedon hyödyntämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tiedon lähteeseen sekä missä vaiheessa prosessia se on tuotettu ja mihin tarkoitukseen. Hankkeiden hallinnassa tilannekuvapalveluista puhutaan paljon ja niiden luomisen osalta on erittäin tärkeää ymmärtää mitä tilannekuvassa esitetään sekä millä tavalla ja mistä tieto on tuotettu.

Digitalisaatio on johtamiskysymys

Kun tarkastellaan tämän hetken tilaa esimerkiksi rakennusalalla, niin on helppo mainita kolme asiaa – teknologia, ihmiset ja prosessit – Ne ovat kaikki tärkeitä ja mahdollistavat uudenlaisten toimintatapojen ja tehokkuuden kasvattamisen. Edellä mainittujen kolmen lisäksi on mielestämme se kaikkein tärkein – johtaminen. Jotta muutos saadaan aikaan sekä muutettua data pääomaksi omistajalle vaatii se systemaattista johtamista muutokseen niin omistaja organisaatioissa kuin palvelutuottajissa.

Elinkaaren läpäisevästä tiedosta arvoa

Jotta tiedosta saadaan arvoa, niin sen sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Vaikka standardiformaateissa oleva tieto helpottaa tiedonsiirtoa ohjelmistojen ja laitteiden välillä niin se myös hidastaa/pysäyttää tietovirran. Mikäli hankkeiden jossain vaiheessa jokin osa-alue vaatii tiedon muuntamista ”köyhään” tietosisältöön ei tule kuitenkaan sallia tiedon palautusta köyhänä takaisin. Nykyaikaiset ohjelmistot ja laitteet pystyvät tuottamaan, kuljettamaan sekä palauttamaan rikasta tietosisältöä. Jotta tämä olisi mahdollista tulee omistajan tilatessaan palveluita huomioida tämä ja johtaa hanketta siihen suuntaan, että tällainen lisäarvo on mahdollista hyödyntää.

Omistajan etu digitalisaatiossa

Ohjelmisto, formaatit, palvelut ja vaatimukset kehittyvät koko ajan – tai niiden pitäisi kehittyä. Tällä hetkellä hankinta on avainasemassa, kun tilataan suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Kun hankinnassa on huomioitu elinkaaren läpäisevätieto sekä ajantasaiset ohjeet ja vaatimukset, niin omistajan edunvalvonta alkaa. Tällä hetkellä markkinoilla on kohtuullisen hyvä kuva siitä millä tavalla suunnittelun ja rakentamisen välillä kulkee tieto. Tässä on kuitenkin parannettavaa mm. metatietojen osalta. Esimerkkinä rakenteissa käytettävät materiaalit, niiden kustannusarviossa käytetyt hinnat jne. Ohjelmistot antavat siihen mahdollisuuden, mutta näitä ei omistaja vielä vaadi. Jos kuitenkin tiedot vaaditaan toimitettavaksi siinä muodossa, että ne ovat hyödynnettävissä ylläpitomallin tuottamiseksi, niin säästetään suuri työmäärä. Kehä I Keilaniemihankkeessa toteumamallin tuottaminen suunnitelmamallin avulla havaittiin erittäin hyödylliseksi ja arviolta vain 5% tiedoista piti päivittää suunnitelmamalliin – joko rakennusosa ei ollut toleranssissa tai ominaisuustieto oli muuttunut suunnittelusta kuten materiaali tai koko.

Rakennuttaja on paljon vartija

Kun hankkeista aineistot tuotetaan tietomalleilla ja rikkaalla tietosisällöllä on rakennuttajalla omistajan edunvalvonnassa suuri vastuu. Jotta tieto muuttuu omistajalle pääomaksi, on sen sisällön oltava rikasta ja luotettavaa. Kriittinen tarkastelu eri mallien väleillä on tehtävä prosessien näkökulmasta ilman ristiriitoja sekä oikeilla versioilla. Pääasiassa omistaja kilpailuttaa ja tilaa rakentamisen suunnitelmamallilla. Tämän lisäksi rakentajan tulee laatuaineiston lisäksi toimittaa toteumamalli. Toteumanmallin geometriaa ja tietosisältöä tulee verrata omistajan alkuperäiseen tavoitetilaan eli suunnitelmamalliin. Hankkeissa urakoitsija laatii usein toteutusmallin suunnitelmamallin pohjalta. Suunnitelmamalli ei siihen suoraan sovellu, koska se on laadittu lopputulosta varten – pitää kuitenkin muistaa, että hankkeiden toteutuksessa on paljon vaiheistusta sekä väliaikaisia järjestelyjä, jotka vaativat mallien työstämistä. Kuitenkin suunnitelmamalli on se, jonka omistaja on tilannut – kyseisellä geometrialla sekä materiaaleilla. Näin omistajan edun mukaista on, että toteumamallin ja suunnitelmamallin geometriaa sekä tietosisältö tarkastellaan omistaja ympäristössä työmaan ja urakoitsijan toimittamilla aineistoilla.

Asiakkaana kunnossapito ja huolto

Hankkeen aikana ja sen jälkeen tietoa toimitetaan eri osapuolille. Pääasiassa tiedon loppukäyttäjinä ja hankkeen aikana ovat omistajan kunnossapito ja huolto-organisaatiot. Erityisesti rakennetulla alueella hankkeiden tiedot tulisi saada tuotantoon mm. maanalaisten järjestelmien osalta. Samoin kaupunkimallien tarve saada ajantasaiset tiedot laajalla tietosisällöllä on tullut entistä aikaisempaa tärkeämmäksi. Tähän syynä on se, että laajoissa hankkeissa myös liittyvien hankkeiden tulee saada ajantasaiset tiedot vallitsevasta tilanteesta sekä tulevista muutoksista yhteensovituksen mahdollistamiseksi.

Digitaalinen vastuu

Ohjelmistot ja niiden tuoma automatisaatio saattaa luoda virheellisen kuvan tilanteesta. Kuten edellä on mainittu, niin jos tiedon lähde on väärä tai se on prosessin väärästä kohdasta niin se voi johtaa virheelliseen lopputulokseen. Substanssiosaamisen tärkeys korostuu, kun digitalisoidaan prosesseja. Kokemus auttaa suuruusluokka tarkasteluissa sekä tuo tervettä haastamista automatisoitiin luottamisessa. Usein myös eri järjestelmien välillä tehtävät tarkastelut tuottavat luotettavampaa tietoa. Näin myöskään eturistiriitoja ei pääse syntymään, koska aineistojen manipulaatiolle tai uudelleen laskemiselle ei kaikissa järjestelmissä ole versiointia tai lokia. Sinällään vastuu on kuten ”paperisissa prosesseissa”, mutta niiden seuraaminen ja auditointi on vähäistä. Tässä on tulevaisuudessa varmasti haasteita, kun tietojen alkuperää tai sisältöä haastetaan mahdollisissa riitatilanteissa. Tällaiseen on syytä varautua ja rakentaa omistajan näkökulmasta prosessi, jolla varmistetaan kaikissa tilanteissa tiedon omistajuus, jäljitettävyys sekä auditoinnin mahdollisuus.

Tilannekuva

Tilannekuvan muodostaminen hankkeesta on usein haasteellista. Kuitenkin olemme onnistuneet toteuttamaan sellaisia. Tärkein mahdollistaja tälle on se, että omistajalla on yksiselitteinen oikeus kaikkeen aineistoon, jonka tilannekuvan luomiseksi vaaditaan sekä tietoa on saatavissa tarvittavista lähteistä. Suurimmat esteet tälle ovat mm. palveluntuottajan liiketoimintaan liittyvien tietojen saatavuus, järjestelmätoimittajan IP:hen liittyvät kysymykset ja lähtötietojen pirstaloituminen hankkeen edetessä.

Toimitusjohtaja
Tuomas Hörkkö
tuomas.horkko@civilpoint.fi
p. 040 832 3553

Jaa

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme